Spolok Westernových strelcov Banská Bystrica

Stanovy

verzia 2011


Voľné združenie priateľov westernovej streľby - nezisková organizácia

Úvodné ustanovenia

Spolok Westernových Strelcov (ďalej len SWS) je nezávislé združenie občanov Slovenskej republiky bez rozdielu národnosti, politickej príslušnosti, rasy, alebo náboženského vyznania. Sídlom spolku je Podlavická cesta č. 9, 974 09, Banská Bystrica.

SWS je registrovaný Ministerstvom vnútra SR, Štatistickým úradom SR a je športovo - streleckým klubom Slovenského Streleckého Zväzu (SSZ) - BB 326.
SWS môže pôsobiť na území Slovenskej republiky, aj v zahraničí po splnení právnych predpisov a dodržaní zákonov danej krajiny.
SWS vykonáva svoju činnosť na základe svojich programových dokumentov v súlade s princípmi humanity, demokracie, Ústavy a zákonov Slovenskej republiky.
SWS všestranne spolupracuje s detskými, mládežníckymi a inými občianskymi združeniami, vládnymi i nevládnymi inštitúciami a širokou verejnosťou v Slovenskej republike i zahraničí.
Na ochranu práv a záujmov členov využíva SWS všetky zákonné prostriedky.

Článok I.

Ciele a zameranie činnosti spolku

Výučba a tréning so zameraním na streľbu, údržbu a bezpečnosť používania strelných zbraní, historických strelných zbraní a ich replík.
Rozvoj tradičných a netradičných streleckých disciplín.
Organizovanie súťaží so zameraním na športovú a westernovú streľbu.
Skúmanie a popularizácia histórie osídľovania severoamerického kontinentu so zameraním na vývoj a používanie zbraní.
Environmentálna výchova.
Ochrana životného prostredia.
Výchova a vzdelávanie dobrovoľného aktívu – školenia, kurzy a semináre.
Popularizácia bezpečných výrobkov, nepoškodzujúcich zdravie alebo mravnú výchovu mladých ľudí.
Kultúrne aktivity prispievajúce k duševnému rozvoju.
Účasť na bodoch 1) až 9) Článku 1 je umožnená tak členom ako i nečlenom spolku. Mladiství do 18 rokov len v sprievode zodpovednej plnoletej osoby.

Článok II.

Členstvo v spolku

Členstvo môže byť:
Individuálne
Kolektívne
Čestné ( kolektívne alebo individuálne )

Individuálnym členom sa môže stať každý občan, ktorý súhlasí so stanovami a programovými dokumentmi SWS, vyplní prihlášku a zaplatí členský príspevok, je plnoletý, vlastní historickú zbraň alebo jej repliku, ktorá vyhovuje zameraniu spolku.
Kolektívnym členom sa môžu stať iné strelecké spolky, združenia, asociácie, cechy s podobnými záujmami a zameraním ako SWS, kde vybraný zástupca vyplní prihlášku, priloží menný zoznam s ich osobnými dátami (v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov) a zaplatí členský príspevok násobený počtom záujemcov.
Čestným členom sa môžu stať osoby alebo kolektívy výnimočne pomáhajúce rozvoju spolku alebo osoby kolektívy, ktoré vykonali výnimočné činy v súvislosti so zameraním a činnosťou spolku. Čestný člen neplatí členské príspevky a nemusí vlastniť historickú zbraň alebo jej repliku. Za ich členstvo sa hlasuje na členskej schôdzi. Čestný člen nemá právo hlasovať na členskej schôdzi SWS.

Členstvo zaniká:

Individuálne
neobnovením členstva do troch mesiacov po vypršaní doby platnosti, ktoré potvrdzuje člen zaplatením členského príspevku
oznámením o ukončení členstva
úmrtím člena

Kolektívne
žiadosťou o zrušenie členstva potvrdenou aspoň polovicou evidovaných , záujemcovia však môžu zostať i naďalej členmi s individuálnym členstvom

Čestné
na vlastnú žiadosť

Vylúčením
z dôvodu sústavného porušovania alebo hrubého porušenia stanov spolku, činnosti poškodzujúcej dobré meno spolku. O vylúčení rozhoduje hlasovaním členská schôdza nadpolovičnou väčšinou hlasov. Proti konečnému rozhodnutiu členskej schôdze už nie je možné odvolanie.

Člen má právo:

zúčastňovať sa na ohlásených akciách SWS
využívať zariadenie SWS a poskytované výhody
voliť členov výboru
byť volený do riadiacich orgánov spolku
žiadať informácie a vysvetlenia o činnosti riadiacich orgánov spolku
osobne sa zúčastňovať na jednaniach SWS ak sa jedná o jeho osobe
podávať návrhy na zlepšenie činnosti SWS

Člen je povinný:

dodržiavať stanovy a interné smernice SWS
podľa svojich schopností a možností prispievať k dobrému menu a náplni programu SWS
chrániť majetok a záujmy SWS
pomáhať ostatným členom napĺňať spoločné rozhodnutia
na strelniciach dodržiavať bezpečnostné predpisy a miestne prevádzkové predpisy
dodržiavať ustanovenia platného zákona o zbraniach a strelive a súvisiace právne predpisy

Článok III.

Organizačná štruktúra

Organizačnú štruktúru tvoria:
Členská schôdza

Výbor spolku tvorí:
predseda
podpredseda
tajomník
pokladník
Členská základňa

Výbor spolku plní funkciu:
zastupuje SWS na verejnosti a v styku s tretími osobami
organizačnú
koordinačnú

Výročnú členskú schôdzu zvoláva Výbor SWS minimálne raz do roka. Volí predsedu SWS a ostatných členov výboru. Schvaľuje stanovy a ich zmeny.
V období medzi výročnými členskými schôdzami je najvyšším orgánom Výbor SWS. Výbor SWS tvorí predseda, podpredseda, tajomník a pokladník. Revíznu činnosť vykonávajú dvaja volení členovia členskej základne.
Členská schôdza môže byť riadna a mimoriadna. Mimoriadnu členskú schôdzu zvoláva predseda SWS na základe žiadosti aspoň 2/3 členov alebo podľa rozhodnutia výboru za mimoriadnych okolností.
Jednať menom spolku sú v rámci svojej pôsobnosti oprávnení volení predstavitelia spolku tj. predseda, podpredseda a nimi splnomocnené osoby.

SWS zaniká po likvidácii záväzkov:
zrušením registrácie na základe rozhodnutia členskej schôdze
závažným porušením zákonov a lebo Ústavy SR

Článok IV.

Hospodárenie

SWS vytvára k zabezpečeniu svojej činnosti materiálne a finančné predpoklady. Prostriedkami disponuje v súlade s platnou právnou úpravou SR, stanovami SWS a internými smernicami.
Príjmy SWS tvoria:
členské príspevky
príjmy z dobrovoľných členských príspevkov a darov
príjmy z dotácií
príjmy z poskytovaných služieb a iných činností
sponzorské príspevky
SWS má zo zákona právo na samostatnú hospodársku činnosť ktorá je daná jeho právnou subjektivitou.
Majetkom SWS sa rozumie všetko čo bolo nadobudnuté vlastnou činnosťou spolku alebo z účelových dotácií a darov ktoré boli poskytnuté z iných zdrojov.
Likvidácia majetku spolku pri zániku je realizovaná likvidačnou komisiou. Právne a majetkové vysporiadanie komisia oznámi do 15 dní riadiacim zložkám SSZ a MV SR.
Pri likvidácii Likvidačná komisia z majetku SWS prednostne vyrovná dlhy a záväzky spolku a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia členskej schôdze SWS.

Článok V.

Záverečné ustanovenia

Symbolom SWS je znak ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť stanov združenia viď. príloha.
Zmenu stanov oznámi poverený člen SWS do 15 kalendárnych dní ministerstvu vnútra a Štatistickému úradu Slovenskej republiky.

V Banskej Bystrici 3. februára 2011

Príloha číslo 1. : Logo spolku

Chcete vedieť viac?

Prihláste sa na odber noviniek...

Meno
Email